Kancelaria WMKN

Nowelizacja prawa bankowego

13 maja 2016

Próba ustalenia faktu przez spadkobiercę, czy zmarły posiadał rachunek bankowy, czy zdeponował na nim środki finansowe to często proces długotrwały i żmudny.Ustawa, nazywana w procesie legislacyjnym „ ustawą o uśpionych rachunkach”, wprowadzająca znaczące zmiany w prawie bankowym, wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i będzie regulować sprawy związane z rachunkami osób zmarłych.

Nowelizacja ta wymienia szereg obowiązków informacyjnych wobec banków. Najistotniejszy jest obowiązek informowania klienta, przy zawarciu umowy rachunku bankowego, o prawie do zadysponowania zgromadzonymi środkami na wypadek śmierci.

Złożenie owej dyspozycji było już przewidziane w aktualnie obowiązującym prawie, natomiast ustawa nie obligowała banku do informowania o tym swoich klientów.

Zgodnie z treścią art. 56 ust 1 prawa bankowego posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. Kwota wypłacona na podstawie takiej dyspozycji nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku, co oznacza, że można ją uzyskać jeszcze przed uzyskaniem praw do spadku albo nawet nie będąc spadkobiercą.

W przypadku powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank będzie miał obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Dzięki zabiegowi utworzenia scentralizowanej bazy danych, która zawiera informacje o wszystkich rachunkach bankowych danej osoby, spadkobiercy posiadacza rachunku będą mogli wystąpić z wnioskiem do dowolnego banku w celu zasięgnięcia informacji o rachunkach bankowych prowadzonych również przez inne banki.

Ponadto, dzięki wprowadzonej w nowelizacji instytucji waloryzacji depozytów po wygaśnięciu umowy rachunku bankowego, środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym będą podlegać ochronie przed inflacją – od dnia wygaśnięcia umowy do dnia wypłaty tych środków przez osobę posiadającą do nich tytuł prawny.

Wstecz