Kancelaria WMKN

Zmiany w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego

12 września 2016

Dnia 8 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1311 ze zm.)

Art. 132 k.p.c. w nowym brzmieniu stanowi, iż profesjonalni pełnomocnicy przy doręczaniu sobie nawzajem bezpośrednio pism procesowych z załącznikami w toku sprawy będą zobowiązani zamieścić w treści pisma procesowego wniesionego do sądu oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo jego nadaniu przesyłką poleconą. Dotychczas do pisma składanego do sądu pełnomocnicy dołączali dowód doręczenia odpisu drugiej stronie albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą.

Nowa ustawa nie zmienia jednak przepisów określających rodzaje pism procesowych, przy składaniu których przepisy o doręczeniu bezpośrednim nie mają zastosowania.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe regulacje będą stosowane do postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy zmieniającej.

Ponadto, ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1311 ze zm.) wprowadza nową formę szczególną czynności prawnych czyli formę dokumentową.

Zgodnie z nowo dodanym art. 77² k.c. do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. 

Przepisy wprowadzone nową ustawą dokonują także wyraźnego wyodrębnienia formy elektronicznej i zrównania oświadczeń woli złożonych w takiej formie z oświadczeniami złożonymi w formie pisemnej, jednakże równoważność tych form może zostać wyłączona przez przepis szczególny albo przez strony czynności prawnej.

Od 8 września 2016 r. obowiązuje także rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 września w sprawie sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego z użyciem środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Poz. 1394).

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1311 ze zm.) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2016 r. poz. 599), umożliwiające doręczanie zawiadomień o zajęciu oraz innych pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza możliwość sporządzania zawiadomień o zajęciu oraz innych pism w formacie pdf oraz przesyłania ich z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki pocztowej. Minister Finansów przewiduje w przyszłym roku nowelizację wydanego rozporządzenia, która miałaby na celu dopuszczenie wykorzystania także formatu xml.

 

Wstecz