Kancelaria WMKN

Nowelizacja Kodeksu pracy- duże zmiany w umowach o pracę

13 maja 2016

Dnia 22 lutego 2016 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady zatrudniania na podstawie umów terminowych. Dotyczy to zarówno zawierania jak i rozwiązywania umowy. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania przez pracodawców umów o pracę na czas określony.

Od 22 lutego 2016 r. umowę terminową będzie można zawrzeć maksymalnie na okres  33 miesięcy. Dotyczy to również kilku następujących po sobie umów z tym samym pracodawcą. Jeżeli jednak dojdzie do takiej sytuacji pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony, po okresie 33 miesięcy, będzie uznawany za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Dużą zmianę stanowią kwestie wypowiadania umów okresowych. Będzie można rozwiązać każdą umowę na czas określony, bez względu na jaki czas została zawarta i co przewidują jej postanowienia.

Okres wypowiedzenia będzie wynosił od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od okresu zatrudniania pracownika u danego pracodawcy – 2 tygodniowy okres dla pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy, 1 miesięczny okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy i 3 miesięczny okres wypowiedzenia dla pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata.

Zmiany dotyczą również wejścia w życie przepisu, który pozawala na zatrudnienie pracownika na czas określony, powyżej 33 miesięcy. Nowy art. 25 § 4 Kodeksu pracy stanowi, że ograniczenia nie stosuję się do umów o pracę zawartych na czas określony: w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, wykonywania pracy przez okres kadencji oraz jeśli pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy w 2016 roku:

  • Ograniczenie czasu trwania liczby umów zawieranych na czas określony;
  • Wypowiedzenie umowy na czas określony tak samo jak na czas nieokreślony;
  • Trzy rodzaje umów o pracę (okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony);
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy.
Wstecz