Kancelaria WMKN

Zmiany w systemie doręczeń pism w postępowaniu cywilnym

13 maja 2016

We wrześniu 2016 roku w życie wejdzie Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1311). Głównym założeniem Ustawodawcy, podczas prac nad jej nowelizacją było przyspieszenie i uproszczenie procedury postępowania sądowego m.in. poprzez cyfryzację postępowania sądowego. Ma to na celu ułatwienie komunikacji na linii strona postępowania-sąd. W praktyce natomiast, oznacza to odejście od tradycyjnego pojęcia doręczenia.

Zmiany przewidują możliwość wnoszenia i doręczania pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Ważne jest, iż zgodnie ze znowelizowanym art. 125 k.p.c. przepisy przewidują możliwość wnoszenia i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie jak dotąd tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wybór doręczenia elektronicznego będzie prawem, a nie obowiązkiem, przy czym dokonywanie doręczeń elektronicznych będzie uzależnione od uprzedniego dokonania wyboru (dla konkretnej sprawy) wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wybór ten będzie się odbywał przez złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Nowością będzie tu również obligatoryjne Elektroniczne Biuro Podawcze, które będzie bazowało na funkcjonującym dotychczas systemie „Elektronicznego Postępowania Upominawczego”.

Każdy zainteresowany korzystaniem z tej aplikacji będzie musiał założyć w niej konto. Sądy natomiast będą musiały umożliwić stronom wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną za pomocą aplikacji w terminie 3 lat od wejścia w życie nowych przepisów.

Wprowadzenie pisma procesowego do wspomnianego systemu będzie równoznaczne z jego wniesieniem do Sądu. Wnoszone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie podpisywane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Przepisy szczególne będą mogły odmiennie regulować tę kwestię.

Na każdym etapie postępowania strona, która dokonała wyboru wnoszenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie miała możliwość rezygnacji z doręczeń w formie elektronicznej.

Doręczenie elektroniczne nastąpi w chwili wskazanej w potwierdzeniu odbioru korespondencji (faktycznie będzie to chwila „wejścia” na konto użytkownika w systemie informatycznym), co wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (zaczyna ono obowiązywać od 1 lipca 2016 r.). Nie znajdą tutaj zastosowania ograniczenia dotyczące doręczania w porze nocnej oraz w dni ustawowo uznane za wolne od pracy. W razie braku potwierdzenia odbioru, doręczenie elektroniczne będzie uznawane za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.

 

Wstecz