Kancelaria WMKN

Specjalizacja

Doświadczenie zawodowe wspólników zdobyte w ramach świadczonej obsługi prawnej oraz pełnienia funkcji syndyka, pozwala na oferowanie pomocy w zakresie szeroko rozumianej restrukturyzacji przedsiębiorstw, z powodzeniem łącząc wymogi narzucane przepisami prawa z realiami obrotu gospodarczego.

Prawo restrukturyzacyjne, restrukturyzacja przedsiębiorstw

Oferujemy kompleksową obsługę prawną i podatkową procesów restrukturyzacyjnych. Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

 • wykonanie audytów prawnych i podatkowych mających na celu określenie rodzaju koniecznych działań restrukturyzacyjnych i ich zakresu,
 • opracowanie optymalizacji podatkowych i strukturalnych,
 • opracowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem wszelkich aspektów prawnych restrukturyzacji, w szczególności skutków podatkowych oraz skutków w zakresie prawa pracy,
 • bieżące doradztwo i wsparcie przy wdrażaniu strategii restrukturyzacyjnych,
 • tworzenie struktur holdingowych, konsorcjów i grup kapitałowych,
  transfery przedsiębiorstw,
 • przeprowadzanie zwolnień grupowych, dokonywanie zmian warunków zatrudniania i wsparcie w innych kwestiach pracowniczych związanych z restrukturyzacjami,
 • wsparcie w negocjacjach dotyczących finansowania oraz warunków spłaty zobowiązań.

Postępowania upadłościowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi postępowań upadłościowych. Wspomagamy wierzycieli, syndyków, a także przedsiębiorców indywidualnych oraz członków zarządów podmiotów, wobec których zachodzi lub może zajść potrzeba wszczęcia postępowania upadłościowego. Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

 • postępowanie upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika,
 • postępowanie w przedmiocie pozbawienia dłużnika prawa prowadzenia działalności  gospodarczej,
 • postępowanie upadłościowego wszczętego po śmierci dłużnika.

 

Przykładowy zakres usług w ramach postępowania upadłościowego:

 • kompleksowe przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zwolnienia członków zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości,
 • zgłaszanie sprzeciwów od listy wierzytelności,
 • badanie możliwości potrącenia w postępowaniu upadłościowym (netting upadłościowy),
 • reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości,
 • reprezentacja w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne,
  czynności dokonanych przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja Klientów na etapie likwidacji masy upadłości,
 • zgłaszanie zarzutów do planu podziału,
 • przygotowywanie wniosku dłużnika będącego osobą fizyczną o umorzenie zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym.

Prawo karne gospodarcze

Wspólnicy naszej Kancelarii z powodzeniem reprezentują interesy Klientów zarówno w postępowaniach karnych gospodarczych, jak i karnych skarbowych.

Z uwagi na dużą różnorodność zdarzeń gospodarczych, reprezentacja Klientów w tym zakresie wymaga znajomości zarówno samej specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania czynności zarządczych i ryzyk z tym związanych, jak i znajomości, wynikających w większości z regulacji pozakodeksowych, przepisów nakładających odpowiedzialność karną. Naszych Klientów reprezentujemy w szczególności w postępowaniach z zakresu:

 • reprezentacji spółek i zarządów w sprawach o działanie na szkodę spółki (art. 296 kk),
 • reprezentacji w postępowaniach karnych związanych z przestępstwami giełdowymi, w szczególności związanymi z „insider trading” oraz z manipulacją instrumentami giełdowymi (art. 181, art. 183 Ustawy o obrocie…),
 • reprezentacji członków zarządu w sprawach o naruszanie praw pracowniczych (art. 218 kk), dotyczących udaremniania zaspokojenia wierzycieli (art. 300, 301 i 303 kk), podejrzeń dotyczących oszustw kredytowych (art. 297 kk) oraz innych przestępstw gospodarczych,
 • reprezentacja członków zarządu w sprawach o uchylanie się od obowiązku podatkowego (art. 54 kks),
 • reprezentacja członków zarządu w sprawach o oszustwa podatkowe (art. 56 kks),
 • reprezentacja członków zarządu w sprawach o nieterminowe realizowanie zobowiązań publicznoprawnych – PIT 4, VAT (art. 77 kks),

Pozostałe usługi:

 • Prawo spółek, fuzje i przejęcia

  Oferujemy bieżącą obsługę gospodarczą w zakresie prawa korporacyjnego, transakcji M&A, organizacji oddziałów podmiotów zagranicznych, jak też obsługę prawną i podatkową inwestycji typu greenfield.

  Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • bieżącą obsługę prawną spółek i członków ich organów w zakresie prawa korporacyjnego (opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów, etc)
  • opracowanie strategii restrukturyzacyjnych i doradztwo prawne w zakresie wszystkich aspektów prawnych restrukturyzacji (skutki podatkowe, kwestie pracownicze, sprawy związane z przepisami dotyczącymi konkurencji, bhp i przepisów związanych z ochroną środowiska)
  • przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części i nieruchomości (due diligence)
  • zakładanie, łączenie, podział, przekształcanie i likwidację spółek handlowych
  • zakładanie oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
  • transakcje SPA, tworzenie struktur holdingowych, konsorcjów i grup kapitałowych
  • sprzedaż i leasing zorganizowanych części przedsiębiorstw
  • kompleksową obsługę inwestycji typu greenfield (akty założycielskie i umowy, dokonywanie zgłoszeń, pomoc w uzyskaniu zezwoleń i koncesji, pomoc w nabyciu nieruchomości lub w zawarciu umów dotyczących korzystania z nieruchomości, uzyskaniu pozwoleń na budowę, opracowanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych i wzorców umów, etc)
  • analizę zawieranych umów w kontekście przepisów dotyczących koncentracji rynku
  • profesjonalne wsparcie Klienta przy negocjacjach
 • Prawo pracy

  W zakresie prawa pracy oferujemy zarówno bieżącą obsługę prawną, jak też obsługę postępowań sądowych i procesów restrukturyzacyjnych.

  Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • sporządzanie i weryfikację dokumentów związanych z indywidualnymi sprawami pracowniczymi (umowy o pracę, umowy menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące odpowiedzialności za powierzone mienie, wypowiedzenia, konsultacje związkowe, etc)
  • opracowywanie wewnątrzzakładowych regulacji prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, porozumienia zbiorowe, układy zbiorowe pracy, regulaminy zwolnień grupowych, etc)
  • przeprowadzanie zwolnień indywidualnych i grupowych
  • przeprowadzanie transferów pracowniczych (przenoszenie zakładów pracy lub ich zorganizowanych części na inne podmioty, transfery indywidualne)
  • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
  • due diligence dotyczące spraw pracowniczych
  • reprezentowanie i wsparcie w kontaktach ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami państwowej i społecznej inspekcji pracy, etc
  • opracowywanie umów cywilnoprawnych i optymalizację struktur zatrudnienia, w tym optymalizację podatkową
  • pomoc prawną w zakresie kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi i z opodatkowaniem świadczeń pracowniczych.
 • Prawo umów

  Oferujemy pomoc przy opracowaniu, weryfikacji i negocjowaniu wszelkiego rodzaju kontraktów cywilnoprawnych oraz ogólnych warunków umów i regulaminów przetargowych, z uwzględnieniem uwarunkowań podatkowych, kosztowych i biznesowych każdej transakcji.

  Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • opracowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów handlowych
  • analizę zgodności zawieranych umów z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumentów
  • analizę prawną ryzyk związanych z zawieraniem umów, audyty dotyczące umów, których stroną są Klienci
  • optymalizację podatkową umów
  • doradztwo w zakresie realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów
  • pomoc w przeprowadzaniu procedur przetargowych, opracowaniu ogólnych wzorców umów i regulaminów sprzedaży, regulaminów reklamacyjnych, etc
  • prowadzenie sporów sądowych powstałych na tle realizacji zawartych umów.
 • Postępowania sądowe, rozwiązywanie sporów i windykacja

  Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i sądami administracyjnymi. Wspieramy także Klientów w negocjacjach dotyczących potencjalnych sporów sądowych i pomagamy w ocenie ryzyk związanych z takimi postępowaniami.

  Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m. in.:

  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych
  • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych
  • reprezentację i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz w sądach administracyjnych, w szczególności dotyczących zobowiązań podatkowych
  • reprezentację w postępowaniach karno gospodarczych i w postępowaniach karno skarbowych
  • windykację należności
  • reprezentację w postępowaniach: egzekucyjnych i zabezpieczających
  • udział w negocjacjach dotyczących spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia.
 • Zamówienia publiczne

  Oferujemy pełną obsługę prawną zamawiających i wykonawców w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno na etapie przygotowania oferty, jak i na etapie procedur odwoławczych.

  W szczególności oferujemy:

  • obsługę zamawiających (klasycznych i sektorowych) przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej i wsparcie zamawiających w zakresie efektywnego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
  • wsparcie zamawiających na etapie przygotowania postępowania (przy określaniu założeń związanych z przedmiotem zamówienia, określeniu warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o zamówienie, pomoc przy wyborze trybu postępowania)
  • wsparcie zamawiających przy opracowaniu dokumentacji przetargowej – specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do negocjacji, ogłoszeń
  • wsparcie przy procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych
  • formalno – prawną analizę dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych
  • sporządzenie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego
  • opracowanie pism procesowych i zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi
  • pomoc wykonawcom w analizie i przygotowaniu ofert odpowiadających wymogom formalno – prawnym
  • wsparcie wykonawców w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego.
 • Prawo ochrony konkurencji

  W zakresie prawa antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji oferujemy:

  • wsparcie przy ocenie dopuszczalnego zakresu koncentracji rynku i dokonywaniu zgłoszeń transakcji
  • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem UOKIK Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • wsparcie prawne w przeciwdziałaniu czynom nieuczciwej konkurencji, w tym w zwalczaniu nieuczciwej reklamy
  • wsparcie w przeciwdziałaniu praktykom ograniczającym uczciwą konkurencję
  • wsparcie w przypadku naruszeń praw do znaków towarowych
  • pomoc przy wdrażaniu procedur wewnętrznych i handlowych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i ograniczających możliwość ujawnienia jej przez pracowników lub kontrahentów Klienta
  • tworzenie umów dotyczących zakazu konkurencji
  • wsparcie w zakresie ochrony dóbr osobistych przedsiębiorców
  • wsparcie przy tworzeniu procedur dotyczących sprzedaży konsumenckiej i sprzedaży na odległość
  • obsługę prawną podmiotów handlowych prowadzących działalność w postaci sprzedaży na odległość, w tym w formie sklepów internetowych.
 • Rozliczenia POIiŚ

  Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną instytucji będących beneficjentami projektów infrastrukturalnych w tym Programu Infrastruktura i Środowisko.

  W zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej wchodzi m. in. doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach:

  • odpowiedzialności solidarnej inwestora za prace wykonane przez podwykonawców – art. 647(1) kc,
  • zasad prawnych rządzących rozliczaniem kontraktu w przypadku upadłości wykonawcy (lub np. jednego z konsorcjantów), rozliczenia przez potrącenia, naliczanie odsetek, zapłata podwykonawcom, wpływ faktoringu lub cesji wierzytelności na rozliczenia z generalnym wykonawcą oraz podwykonawcami,
  • zgłaszanie wierzytelności i reprezentacja w postępowaniach upadłościowych – likwidacyjnych oraz z możliwością zawarcia układu,
  • wsparcie merytoryczne w sporach z instytucją wdrażającą w zakresie tzw. kwalifikowalności wydatków.
 • Prawo ochrony zabytków

  Wspomagamy właścicieli i posiadaczy zabytków w rozwiązywaniu problemów prawnych wynikających z dysponowania przez nich zabytkiem.

  Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach administracyjnych, karnych i o wykroczenia związanych z ochroną zabytków.

  Z uwagi na bardzo różny charakter spraw z zakresu ochrony zabytków, poza specjalistami z zakresu nauk prawnych współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin – architektury itp., których opinie są cennym uzupełnieniem naszych czynności dokonywanych w imieniu Zleceniodawców.

  Nasza pomoc prawna w sprawach związanych z ochroną zabytków, polega między innymi na pomocy w postępowaniach dotyczących uzyskania:

  1) decyzji o skreśleniu zabytku (np. nieruchomości lub jej części) z rejestru zabytków;

  2) pozwoleń wynikających z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami takich jak np. pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;

  3) pozwolenia na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

  4) pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (stałego lub czasowego).

  Przygotowujemy dla naszych Klientów:

  • analizy zasadności wpisu np. nieruchomości do rejestru zabytków;
  • wnioski o wykreślenie zabytku (np. nieruchomości lub jej części) z rejestru zabytków;
  • wnioski o wydanie pozwolenia;

  Reprezentujemy Wnioskodawcę przez cały czas trwania postępowania.

  Wspieramy naszych Klientów w przypadku kontroli zabytku.

  Doradzamy w sytuacji zastosowania prawnych form nadzoru konserwatorskiego takich jak decyzja administracyjna, zalecenia pokontrolne.

  Świadczona przez nas pomoc prawna polega również na wykonywaniu funkcji obrońcy w postępowaniach karnych i w postępowaniach o wykroczenia przeciwko zabytkom, a także reprezentowaniu Klienta w postępowaniach związanych z administracyjnymi karami pieniężnymi.