Sąd Najwyższy w podjętej uchwale odpowiada na pytanie do jakiego majątku wchodzi składnik nabyty w trakcie trwania ustawowej wspólności majątkowej ze środków częściowo pochodzących z majątku osobistego małżonka

Dla przybliżenia istoty problemu rozstrzyganego przez Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 45/18 należy wskazać, że powstał on na kanwie postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Powód domagał się w nim uzgodnienia treści księgi wieczystej nieruchomości byłych…

Czytaj więcej

Wykreślenie zabytku z rejestru zabytków

Nieudana próba wykreślenia obiektu z rejestru zabytków – studium przypadku Właściciel dworku położonego w Tarnowie wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o skreślenie obiektu z rejestru zabytków. Uzasadniał to złym stanem zachowania budynku oraz brakiem możliwości poniesienia kosztów jego remontu, a także twierdzeniem, iż…

Czytaj więcej

Postępowanie upadłościowe a koszty postępowania egzekucyjnego

Mimo, iż postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt III CZP 80/17 Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały rozstrzygającej zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy, treść uzasadnienia niewątpliwie rozstrzyga wątpliwości w zakresie możliwości potrącenia opłaty egzekucyjnej z przelewanych do masy…

Czytaj więcej

Call Now Button