Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postepowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art. 63-67a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019 poz. 498), (dalej pu)[1].

>Nierzadko zdarza się, iż w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość rolna, która podlega likwidacji w toku postępowania upadłościowego. Poza przepisami regulującymi sposób sprzedaży nieruchomości w postepowaniu upadłościowym, nie można tracić z pola widzenia przepisów szczególnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. Powyższe szczegółowo reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2018 r. poz. 1405 ze zm.), (dalej UKUR), która na skutek ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie z dniem 26 czerwca 2019 r.) uległa znacznym zmianom w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi w toku postępowania upadłościowego.

>Ustawodawca w art. 2 pkt 1 UKUR wskazuje, iż przez pojęcie nieruchomości rolnej należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Zgodnie zaś z art. 461 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

>W świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, zaś powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust 2 i 3 UKUR. Powyższej regulacji nie stosujemy w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego (art. 2a ust. 3 pkt 9 UKUR). Powyższe oznacza, iż niezależnie od powierzchni nieruchomości rolnej, nabywcą tejże nieruchomości w toku postępowania upadłościowego nie musi być rolnik indywidualny. Idąc dalej, w przypadku gdy nabywca nieruchomości nie posiada statusu rolnika indywidualnego, ustawodawca nie wymaga aby uzyskał on zgodę na nabycie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wyrażonego w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z 2a ust. 4 pkt 1 UKUR.

>Należy mieć na względzie, iż zgodnie z art. 2b ust. 1 UKUR ,,Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście”. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Nowelizacja kwietniowa znacznie skróciła ww. okres, który przed nowelizacją wynosił 10 lat. Zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nieruchomości rolnej, przed upływem pięcioletniego okresu, możliwe jest po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym, pod warunkiem, iż nie zachodzą przesłanki wyrażone w art. 2b ust. 4 UKUR[2]. Zmiany dokonane na mocy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przyczyniły się do usprawnienia przebiegu likwidacji masy upadłości, a tym samym do możliwości sprawnego zakończenia postępowania upadłościowego. Ponadto nieruchomości rolne stały się bardziej atrakcyjnym składnikiem dla potencjalnych nabywców nieruchomości niż przed nowelizacją ustawy. Mając na uwadze powyższe, nowe regulacje należy ocenić jako korzystne dla postępowań upadłościowych.

Anna Łukasiewicz
Aplikant adwokacki


[1] art. 61 i 62 pu
[2] art. 2b ust. 1-3 UKUR

Call Now Button