Obrót nieruchomościami wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Powyższe dotyczy nie tylko ustalenia stanu faktycznego nieruchomości, ale i również aktualnej sytuacji prawnej nieruchomości. Nasza Kancelaria oferuje kompleksowy audyt nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne jak i, mieszkaniowe. Wsparcie prawne kancelarii skupia się nie tylko na pełnej analizie akt księgi wieczystej, wypisów z rejestru gruntów, budynków, kartoteki lokali oraz aktów prawa miejscowego z zakresu planowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale i również na aspektach podatkowych, technicznych i konserwatorskich wynikających z przepisów szczególnych dotyczących ochrony zabytków. Jednocześnie nasza kancelaria zweryfikuje kwestie związane z obciążeniami dot. nieruchomości, a także wszelkimi umowami zawartymi w związku z posiadaniem, korzystaniem i pobieraniem pożytków z nieruchomości.

Efektem końcowym przeprowadzonego przez nas audytu prawnego nieruchomości (w zależności od uzgodnionego zakresu badania), jest raport, który obejmuje najważniejsze aspekty prawne, finansowe, podatkowe i techniczne nieruchomości.

Świadczymy szeroką pomoc prawną w zakresie postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości w tym również przed organami nadzoru budowlanego.

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności sprawy związane z:

 • Uzgodnieniem treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • prawem pierwokupu nieruchomości;
 • procedurą zmierzającą do wydania decyzji o pozwolenie na budowę i przeniesieniem pozwolenia na budowę
 • procedurą związaną z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych,
 • ustaleniem ważności umów przenoszących własność nieruchomości;
 • zasiedzeniem;
 • zniesieniem współwłasności;
 • ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem ustanowienia służebności drogi koniecznej; ustanowienia służebności przesyłu, ustanowienia innych służebności gruntowych bądź osobistych na nieruchomości
 • zwrotem oraz uzyskaniem odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną;
 • rozgraniczeniem nieruchomości;
 • naruszeniem posiadania;
 • odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • wydaniem nieruchomości (eksmisje);
 • wstąpieniem w stosunek najmu lokali komunalnych;
 • odwołaniem darowizny nieruchomości;
 • przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności
 • wykupem nieruchomości zabudowanej w trybie art. 231 kc;
 • uwłaszczeniem nieruchomości rolnych;
 • ustaleniem odszkodowania za przejście na własność gminy nieruchomości zgodnie z art. 12 ust. 4f i n. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • odzyskiwaniem nieruchomości warszawskich objętych tzw. Dekretem Bieruta;

Starając się zapewnić komplementarność świadczonych usług przy Realizacji projektów związanych z nieruchomościami współpracujemy w szczególności z rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami podatkowymi oraz specjalistami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony zabytków i architektami.

Call Now Button