Postępowania egzekucyjne

Uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi – prawomocnego wyroku albo nakazu zapłaty – to dopiero koniec sądowego etapu procedury dochodzenia roszczeń. Efektywne odzyskanie należności od dłużników często wymaga zaangażowania organów egzekucyjnych, podjęcia sprawnych działań oraz porady prawnej jednoznacznie ukierunkowanej na osiągnięcie zamierzonego celu. Nie można też zapominać, że przepisy zapewniają dłużnikom (a w pewnych przypadkach również osobom trzecim) ochronę ich praw oraz gwarantują stosowanie środków przymusu wyłącznie w ściśle określonych ramach.

Dla wierzycieli:

Wierzycielom poszukującym zaspokojenia w drodze postępowania egzekucyjnego oferujemy:

 • wsparcie prawne na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego,
 • bieżącą kontrolę czynności organów egzekucyjnych oraz zaskarżanie czynności (albo zaniechań) organów egzekucyjnych,
 • analizę możliwości wykorzystania niestandardowych sposobów egzekucji, jak np. egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości albo zarząd przymusowy,
 • weryfikację wartości składników majątkowych, do których skierowano egzekucję – ruchomości, nieruchomości, udziałów albo akcji w spółkach handlowych,
 • kontrolę sposobu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

  Dla dłużników oraz osób trzecich:

  Dłużnikom, oraz osobom trzecim zaangażowanym w postępowanie egzekucyjne, oferujemy:

 • analizę dopuszczalności prowadzenia wykonalności – w tym weryfikację procesu uzyskania tytułu wykonawczego,
 • przygotowanie powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • sporządzanie powództwa o wyłączenie składników majątkowych spod egzekucji,
 • doradztwo w zakresie wyboru dopuszczalnych metod kontroli postępowania egzekucyjnego,
 • zaskarżania nieprawidłowych czynności egzekucyjnych, w szczególności w drodze skargi na czynności komornika, zarzutów na opis i oszacowanie nieruchomości,
 • kontrolę zakresu prowadzonej egzekucji – zwłaszcza w kontekście składników majątku wyłączonych spod egzekucji oraz dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia,
 • opiniowanie sposobu dokonywania czynności podejmowanych w toku egzekucji w świetle możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 • Call Now Button