Prowadzenie spraw firmy i jej reprezentacja wiąże się z ryzykiem ponoszenia przez członków zarządu odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej. Kancelaria zajmuje się reprezentacją Klientów w szerokim zakresie, którego elementem są również sprawy karne gospodarcze i karne skarbowe.

Wśród przepisów regulujących odpowiedzialność karną i karną skarbową członków zarządu i kadry menadżerskiej (tzw. „przestępczość białych kołnierzyków” – ang. white collar crime), należy wymienić zachowania penalizowane przez:

Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny: (Dz.U.2018.1600 t. j. z dnia 2018.08.21)

 • oszustwo, oszustwo komputerowe, oszustwo finansowe, wyłudzenie kredytu, oszustwo ubezpieczeniowe, oszustwo kapitałowe (286 kk, 287 kk, 297 kk, 298 kk);
 • przestępstwo nadużycia zaufania (296 kk);
 • przestępstwo łapownictwa menedżerskiego (296a kk);
 • przestępstwo prania brudnych pieniędzy (299 kk);
 • niezaspokojenie roszczeń wierzyciela (300 kk);
 • pozorne bankructwo (301 kk);
 • faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo (302 kk);
 • nierzetelna dokumentacja (303 kk).

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi: (Dz.U.2018.2286 t. j. z dnia 2018.12.07)

 • przestępstwa związane z obrotem instrumentami finansowymi (art. 178 – 184 uif), w tym m. in.: obrót maklerskimi instrumentami finansowymi bez zezwolenia, bezprawne używanie oznaczeń lub prowadzenie działalności, zatajenie informacji, manipulacja informacjami finansowymi, udzielanie rekomendacji).

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy: (Dz.U.2018.1958 t. j. z dnia 2018.10.15)

 • wyłudzenie podatku od towarów i usług VAT, uchylanie się od obowiązku podatkowego (54-55 kks);
 • firmanctwo (55 kks);
 • oszustwo podatkowe (56, 56a kks);
 • uporczywe uchylanie się od zapłacenia podatku (57 kks);
 • nieprowadzenie ksiąg (60 kks), nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg (61 kks);
 • niewystawianie rachunków i faktur (62 kks);
 • narażenie organów podatkowych na bezpodstawny zwrot podatku (76, 76a, 76b kks);
 • uchybienia procedury podatkowej (78, 79, 80, 80 a-d kks).

  Pomagamy naszym Klientom w postępowaniach przygotowawczych występując w roli obrońców podejrzanych lub pełnomocnika pokrzywdzonego, a w przypadku złożenia aktu oskarżenia do sądu reprezentujemy pokrzywdzonych jako pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego oraz służymy obroną oskarżonym. Dla zabezpieczenia przyszłych interesów naszych Klientów, reprezentujemy ich także podczas przesłuchania w charakterze świadka, które nierzadko poprzedza postawienie zarzutów.

  Dla podejrzanych/oskarżonych reprezentacja przybiera formę określonych czynności procesowych, w tym, w szczególności:

 • zaskarżenie postanowienia w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających, w szczególności zaskarżenie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oraz zabezpieczeniu majątkowym;
 • wniosek o zmianę postanowienia w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe i dozór Policji;
 • wnioskowanie o umorzenie postępowania przygotowawczego z uwagi na brak znamion czynu zabronionego;
 • udział w czynnościach w toku postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia);
 • złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania (zapewnienie tzw. czystej karty karnej);
 • prowadzenie negocjacji w zakresie ustalenia korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze; reprezentacja w postępowaniu sądowym po wniesieniu aktu oskarżenia;
 • składanie środków zaskarżenia od wszelkich niekorzystnych postanowień w toku postępowania przygotowawczego i sądowego; wnioskowanie o rozłożenie obowiązków finansowych wynikających z wyroku na raty, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, umorzenie grzywny, kosztów sądowych w postępowaniu wykonawczym

  Dla pokrzywdzonych reprezentacja przybiera formę określonych czynności procesowych, w tym, w szczególności:

 • udział w przygotowaniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wybrania właściwego trybu postępowania oraz określenia kwalifikacji prawnej czynu;
 • zaskarżenie postanowienia w przedmiocie umorzenia dochodzenia lub śledztwa albo odmowy wszczęcia postępowania;
 • udział w czynnościach w toku postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia);
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia w przypadku dwukrotnego umorzenia dochodzenia lub śledztwa;
 • reprezentacja pokrzywdzonego jako oskarżyciel posiłkowy w procesie sądowym;
 • złożenie wniosku o nałożenie obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia, świadczenia pieniężnego, grzywny;
 • wnoszenie środków zaskarżenia od wszelkich niekorzystnych decyzji w toku rozprawy;
 • czuwanie nad prawidłowym wykonaniem wyroku zwłaszcza w zakresie aspektów finansowych w postępowaniu wykonawczym.
 • Call Now Button