Pomagamy właścicielom i posiadaczom zabytków w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z posiadanym zabytkiem.

Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w sprawach administracyjnych, karnych i o wykroczenia związanych z ochroną zabytków.

Z uwagi na bardzo różny charakter spraw z zakresu ochrony zabytków, poza specjalistami z zakresu nauk prawnych współpracujemy ze specjalistami z innych dziedzin – architektury, budownictwa, itp., których opinie są cennym uzupełnieniem naszych czynnościz= dokonywanych w imieniu Zleceniodawców.

Nasza pomoc prawna w sprawach związanych z ochroną zabytków, skupia się na wsparciu w postępowaniach dotyczących uzyskania:

 • decyzji o skreśleniu zabytku z rejestru zabytków;
 • pozwoleń wynikających z art. 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami takich jak np. pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
 • pozwolenia na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
 • pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (stałego lub czasowego);
 • pozyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane i remontowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

  Przygotowujemy dla naszych Klientów:

 • analizy zasadności wpisu np. nieruchomości do rejestru zabytków;
 • wnioski o wykreślenie zabytku (np. nieruchomości lub jej części) z rejestru zabytków;
 • wnioski o wydanie pozwolenia.

  Reprezentujemy Wnioskodawcę przez cały czas trwania postępowania.

  Wspieramy naszych Klientów w przypadku kontroli zabytku.

  Doradzamy w sytuacji zastosowania prawnych form nadzoru konserwatorskiego takich jak decyzja administracyjna, zalecenia pokontrolne.

  Świadczona przez nas pomoc prawna polega również na wykonywaniu funkcji obrońcy w postępowaniach karnych i w postępowaniach o wykroczenia przeciwko zabytkom, a także reprezentowaniu Klienta w postępowaniach związanych z administracyjnymi karami pieniężnymi.
 • Copyright © 2020 WMKN
  Polityka prywatności
  DANE ADRESOWE
  Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa​
  sekretariat@wmkn.pl
  tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81​
  fax: (+48) 22 375 73 82​
  DANE REJESTROWE
  KRS 0000435733
  NIP 701 035 58 89
  REGON 146335523
  Nr rachunku bankowego
  mBank 47 1140 2017 0000 4602 1296 0651