• Doradzamy pracownikom oraz pracodawcom w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m.in.:
 • reprezentację w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, w szczególności w sprawach odwołań od wypowiedzeń umowy o pracę, wypowiedzeń zmieniających, rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia, o zapłatę odpraw, wynagrodzeń, premii, odszkodowań, zadośćuczynień, odwołań od kar porządkowych, o sprostowanie świadectwa pracy;
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, porozumienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS, porozumienia zbiorowe, układy zbiorowe pracy, regulaminy zwolnień grupowych); opiniowanie wypowiedzeń umów o pracę, wypowiedzeń zmieniających, oświadczeń o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, w tym zwolnień dyscyplinarnych;
 • doradztwo przed rozwiązaniem umowy o pracę dla pracodawcy i pracownika;
 • przygotowywanie umów z zakresu prawa pracy np. umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie, umowy o zachowaniu poufności, umowy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia i optymalizacji struktur zatrudnienia;
 • sporządzanie analiz i opinii z zakresu prawa pracy, w tym ocenianie zasadności roszczeń;
 • konsultacje dotyczące pracowników chronionych (ochrona przedemerytalna, uprawnienia związane z rodzicielstwem) – zakazy i ograniczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności materialnej i porządkowej
  pracowników;
 • doradztwo w zakresie czasu pracy (systemy, rozkłady czasu pracy);
 • doradztwo i wsparcie w procesie zwolnień grupowych dla pracodawców i pracowników;
 • reprezentowanie i doradztwo w kontaktach ze związkami zawodowymi, radami pracowników;
 • doradztwo i wsparcie przy zwolnieniach indywidualnych, w tym zwolnienia dyscyplinarne (możliwe roszczenia);
 • sprawy o mobbing i naruszenie dóbr osobistych;
 • reprezentowanie i doradztwo w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Pracy;
 • przeprowadzanie transferów pracowniczych (przenoszenie zakładu pracy lub jego części na inne podmioty);
 • negocjacje w zakresie prawa pracy;
 • prowadzenie audytu prawnego w działach HR (badanie zgodności procedur, stosowanych wzorów umów, klauzul przez Klienta), due diligence spraw pracowniczych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy;
 • outsourcing pracowniczy, body leasing;
 • doradztwo w sprawach pozaumownych stosunków pracy (powołanie, mianowanie, wybór);
 • ochrona danych osobowych pracowników;
 • wypadki przy pracy, choroby zawodowe;
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym odwołania od decyzji ZUS;
Call Now Button