Ogłoszenie upadłości nie musi oznaczać rzeczywistego bankructwa firmy. Co więcej – upadłość może okazać się także doskonałą okazją dla inwestorów, szansą dla pracowników na utrzymanie miejsc pracy oraz dalszy rozwój samego przedsiębiorstwa.

Jednym z największych mankamentów postępowań upadłościowych ogłoszonych do 31 grudnia 2015 r. był przedłużający się czas spieniężania majątku przez syndyków, co znacznie oddalało w czasie możliwość zaspokojenia wierzycieli i z każdym kolejnym miesiącem lub rokiem postępowania zmniejszało wartość czy to całego przedsiębiorstwa czy też poszczególnych jego składników.

Wprowadzenie do polskiego systemu prawa likwidacji przygotowanej, tzw. pre-pack, zmieniło całkowicie optykę postępowań upadłościowych tak z perspektywy wierzycieli, dłużników jak i inwestorów.

Dla dłużnika pre-pack oznacza możliwość utrzymania przedsiębiorstwa i jego przejęcia przez inwestora, co skraca czas postępowania i zaangażowanie zarządu w sprawy spółki wobec której ogłoszono upadłość. Daje to również możliwość utrzymania substratu przedsiębiorstwa, nie kiedy tworzonego przez lata czy wręcz pokolenia.

Dla wierzycieli szybka sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika lub jego części daje szansę na uzyskanie stosunkowo szybkiego zaspokojenia poprzez wypłatę środków w ramach planu podziału. Pozwala to również znacząco obniżyć koszty postępowania, co z kolei bezpośrednio przekłada się na zwiększenie stopnia zaspokojenia wierzycieli.

Dla inwestora pre-pack otwiera możliwość uzyskania pewniejszych gwarancji nabycia przedsiębiorstwa za cenę uzgodnioną z dłużnikiem, poddaną kontroli sądu i biegłego rzeczoznawcy. Pozwala nadto w znaczący sposób zminimalizować ryzyko niepewności w procesie inwestycyjnym polegające na przedłużających się procedurach wycen i przetargów w klasycznym postepowaniu upadłościowym. Przy pre-packu często transakcję udaje się przeprowadzić w kilkanaście tygodni.

Uczestnicząc w projektach związanych z likwidacją przygotowaną (pre-pack) wspieramy inwestorów, wierzycieli oraz dłużników m. in. poprzez:

  • kojarzenie biznesowe dłużników, wierzycieli i inwestorów;
  • analizę sytuacji finansowej i prawnej Klienta w celu oceny możliwości wdrożenia procedury likwidacji przygotowanej;
  • wsparcie w gromadzeniu dokumentacji będącej podstawą sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji dla biegłego oraz wsparcie prawne na etapie tworzenia i weryfikacji opisu i oszacowania,
  • sporządzanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa;
  • reprezentacja dłużnika przed sądem oraz tymczasowym nadzorcą sądowym, kompletowanie i analiza prawna dokumentacji dla TNS w celu sporządzenia sprawozdania;
  • przygotowanie poprawnej oferty nabycia wraz z dokumentacją korporacyjną nabywcy;
  • zastępstwo procesowe w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz zatwierdzenia warunków sprzedaży (ZWS);
  • składanie środków zaskarżenia oraz reprezentacja w postępowaniu zażaleniowym;
  • doradztwo prawne w tworzeniu umowy przenoszącej własność przedmiotu objętego wnioskiem o zatwierdzenie sprzedaży przedmiotu pre-pack’u.
Call Now Button