Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z podjęciem istotnego ryzyka – nawet najlepszy pomysł na biznes nie daje gwarancji powodzenia. Często nawet drobne potknięcia albo zdarzenia niezależne od samego przedsiębiorcy mogą skutkować, dla przykładu, utratą dotychczasowych źródeł finansowania, konfliktem z kontrahentami lub mniejszym zainteresowaniem ze strony dotychczasowych klientów.

W wielu przypadkach – zwłaszcza przy odpowiednio szybkiej reakcji na pierwsze symptomy kryzysu – zaistnieje możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika poprzez wdrożenie procedur restrukturyzacyjnych w ramach jednego z dostępnych w ustawie postępowań, tj.:

 1. postępowania o zatwierdzenie układu;
 2. przyspieszonego postępowania układowego;
 3. postępowania układowego;
 4. postępowania sanacyjnego.

Każdy – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorca – może wystąpić w roli wierzyciela, tj. podmiotu poszukującego zaspokojenia swoich roszczeń od dłużnika niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością. Przystąpienie przez naszego dłużnika do procesu restrukturyzacji wywołuje szereg skutków dla wierzycieli. W takich wypadkach warto poszukać pomocy prawnej u wyspecjalizowanych, doświadczonych i kompetentnych doradców restrukturyzacyjnych.

Dla dłużników

Przedsiębiorcom borykającym się z problemami finansowymi – nawet przejściowymi – oferujemy wsparcie zarówno na wszystkich etapach postępowania restrukturyzacyjnego, jak również bezpośrednio przed podjęciem decyzji o próbie ratowania biznesu. Nasze działania ukierunkowane są na osiągnięcie celu postępowań restrukturyzacyjnych, czyli uniknięcie ogłoszenia upadłości klienta w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy uwzględnieniu ich uzasadnionych interesów.

Jako wyspecjalizowana kancelaria prowadzona przez doradców restrukturyzacyjnych:

 • dokonujemy pogłębionej analizy sytuacji faktycznej i prawnej przedsiębiorcy z punktu widzenia możliwości wszczęcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych;
 • oceniamy sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy w zakresie przyczyn powstania jego trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • badamy możliwość odstąpienia od niekorzystnych kontraktów w przyszłym postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz skutków takich czynności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • badamy strukturę zatrudnienia w kontekście możliwości ograniczenia kosztów pracy u danego przedsiębiorcy;
 • doradzamy w zakresie wyboru optymalnej ścieżki postępowania, uwzględniając zarówno kwestie proceduralne określone w prawie restrukturyzacyjnym, jak również sytuację ekonomiczną klienta;
 • proponujemy wdrożenie określonych środków restrukturyzacyjnych, po zapoznaniu się ze strukturą przedsiębiorstwa dłużnika i realnymi możliwościami organizacyjnymi oraz finansowymi klienta;
 • wspieramy dłużników bezpośrednio przed otwarciem postępowania w przypadkach podjęcia przez wierzycieli zintensyfikowanych działań egzekucyjnych – również poprzez składanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych oraz uchylenie zajęć;
 • sporządzamy wnioski restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zapewniamy reprezentację przed sądem restrukturyzacyjnym oraz monitorujemy przebieg postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 • opracowujemy, wspólnie z klientem, propozycje układowe zgodne z przepisami prawa, możliwe do zrealizowania przez konkretnego przedsiębiorcę – a jednocześnie akceptowalne przez wierzycieli;
 • we właściwym postępowaniu restrukturyzacyjnym zapewniamy wsparcie podczas przygotowania planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności spornych oraz spisu wierzytelności, a także spisu inwentarza – czyli dokumentów kluczowych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania;
 • wspólnie z klientami aktywnie uczestniczymy w procesie poszukiwania potencjalnych inwestorów, których finansowe zaangażowanie może być niezbędne w trakcie restrukturyzacji;
 • reprezentujemy przed sądem restrukturyzacyjnym, sędzią-komisarzem oraz organami i uczestnikami postępowania (zarządcą, nadzorcą sądowym, kuratorem reprezentującym prawa obligatariuszy; wierzycielami, radą wierzycieli);
 • wspólnie z klientem prowadzimy negocjacje z wierzycielami – również z wierzycielami nieobjętymi układem;
 • w postępowaniu o zatwierdzenie układu zapewniamy reprezentację przed wierzycielami oraz sądem; na bieżąco wspieramy w toku procedury samodzielnego zbierania głosów dbając o prawidłowy przebieg postępowania;
 • pomagamy aktywnie kontrolować czynności zarządcy, nadzorcy sądowego;
 • wspieramy klientów w prowadzeniu bieżącej komunikacji z wierzycielami, obejmującej informowanie o skutkach otwarcia postępowania, bieżącej sytuacji w postępowaniu oraz proponowanym sposobie zaspokojenia roszczeń wierzycieli;
 • zapewniamy obsługę prawną procesów prowadzonych przeciwko dłużnikowi równolegle z procesem restrukturyzacyjnym; wspieramy dłużników w kontaktach z organami egzekucyjnymi podejmując niezbędne czynności do realizacji przewidzianej dla dłużnik ochrony przeciw egzekucyjnej;
 • zapewniamy bieżące wsparcie na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, łącznie ze wsparciem księgowym, kadrowym, administracyjno-biurowym, prawnym oraz logistycznym;
 • sporządzamy pisma procesowe w toku postępowania restrukturyzacyjnego – łącznie ze środkami zaskarżenia;
 • kontrolujemy przebieg zgromadzeń wierzycieli.

Dla wierzycieli

Prawo restrukturyzacyjne zawiera liczne narzędzia niezbędne do stworzenia optymalnych warunków, aby przekonać wierzycieli, że dłużnik zasługuje na kolejną szansę i jest zdolny do wykonania układu. Osiągnięcie celu postępowania restrukturyzacyjnego wymaga czasowego ograniczenia – ale również zrównania –niektórych praw wierzycieli (np. prawa do uzyskania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem). Wierzyciele posiadają jednak określone uprawnienia, których właściwe wykorzystanie może pozwolić na ochronę ich interesów w największym zakresie – z uwzględnieniem prawnej i ekonomicznej sytuacji w sprawie.

Wierzycielom, poszukujących ochrony swoich praw w postępowaniach restrukturyzacyjnych, oferujemy:

 • ocenę sytuacji prawnej wierzyciela w świetle otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika;
 • ocenę propozycji układowych składanych wierzycielom we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych;
 • sporządzenie wniosku sanacyjnego i zainicjowanie postępowania samodzielnie przez wierzyciela;
 • analizę sytuacji klienta w kontekście objęcia jego wierzytelności układem; zwłaszcza w świetle zakazu spełniania świadczeń objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • weryfikację spisu wierzytelności składanego przez nadzorcę sądowego albo zarządcę w toku postępowania, a także sporządzanie środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie;
 • ocenę skuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika oraz rekomendacje odnośnie do sposobu optymalnego wykorzystania tych zabezpieczeń;
 • przedstawienie rekomendacji odnośnie do możliwości uzyskania zaspokojenia z pierwszeństwem przed pozostałymi wierzycielami;
 • fachową, opartą na wieloletnim doświadczeniu, analizę planu restrukturyzacyjnego składanego w toku postępowania;
 • ocenę zasadności i dopuszczalności ustanowienia rady wierzycieli w danym postępowaniu restrukturyzacyjnym, a także reprezentację klienta, jako członka rady wierzycieli;
 • bieżące doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania uprawnień rady wierzycieli, w szczególności w zakresie zmiany nadzorcy sądowego albo zarządcy;
 • sporządzenie propozycji układowych w przypadkach przewidzianych w ustawie;
 • monitorowanie przebiegu postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania informacji od nadzorców sądowych i zarządców, a także wglądu do akt postępowania i pozyskiwanie dostępu m.in. do planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności;
 • reakcję na czynności postępowań organów postępowania dotyczące praw wierzycieli – w szczególności próby ingerowania w stosunki prawne łączące klienta z dłużnikiem oraz próby dochodzenia roszczeń w związku z bezskutecznością czynności prawnych zdziałanych przez dłużnika z klientem;
 • reprezentacją podczas zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem.

Dla inwestorów

Praktyka pokazuje, że powodzenie procesu restrukturyzacji wielokrotnie uzależnione jest od zaangażowania niezależnych inwestorów oraz pozyskania zewnętrznego finansowania. Podmiotom zainteresowanym aktywnym wsparciem dłużników w restrukturyzacji proponujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • analizy sytuacji faktycznej i prawnej przedsiębiorcy w świetle wszczęcia jednego z postępowań restrukturyzacyjnych;
 • kompleksowego badania struktury przedsiębiorstwa dłużnika;
 • oceny dopuszczalności i zasadności ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności inwestora;
 • sporządzania oraz weryfikacji wszelkich dokumentów związanych z transakcją udzielenia finansowania podmiotowi w restrukturyzacji;
 • reprezentacji przed sądem restrukturyzacyjnym, sędzią-komisarzem oraz organami i uczestnikami postępowania.

Rola zarządcy, nadzorcy sądowego

Powołanie zarządcy albo nadzorcy sądowego jest elementem każdego postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Powierzenie tych funkcji właściwym podmiotom – profesjonalistom, posiadającym odpowiednie doświadczenie, reputację oraz zaplecze – może mieć znaczący wpływ na przebieg całego postępowania. Prawo restrukturyzacyjne umożliwia wierzycielom podjęcie określonych czynności, wskutek których rola nadzorcy albo zarządcy zostanie powierzona zaufanemu, sprawdzonemu podmiotowi.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 pr na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 oraz art. 116, sąd, w postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania układowego, powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24, wskazaną przez dłużnika. Sąd może odmówić powołania wskazanej osoby, jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, w szczególności jeżeli jest oczywiste, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków. Analogiczne rozwiązanie w kontekście powołania zarządcy zawiera art. 51 ust. 2 pr.

Doradcy restrukturyzacyjni z kancelarii posiadają odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych w roli nadzorcy sądowego albo zarządca. W ramach kancelarii funkcjonuje wyspecjalizowany zespół, który pozwala kancelarii na sprawne przeprowadzenie dłużnika przez każdego rodzaju procedurę naprawczą.

Call Now Button