Znowelizowane przepisy prawa upadłościowego od 1 styczna 2016 r. znacznie ułatwiły osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości, otwierając tym samym możliwość umorzenia swoich zobowiązań. Skorzystanie z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej stało się faktem także dla byłych przedsiębiorców.

Co daje upadłość konsumencka? Sąd upadłościowy władny jest całkowicie umorzyć niemal wszelkie długi konsumenta. Umorzenie zobowiązań może zostać poprzedzone ustaleniem przez sąd planu spłaty wierzycieli.

W trakcie postępowania upadłościowego na dłużniku ciążą określone obowiązki, ale także mimo faktycznego i prawnego bankructwa zachowuje on wiele uprawnień.

Jako doradcy restrukturyzacyjni, którzy posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych, wspieramy naszych klientów w gąszczu niezrozumiałych i rozsianych po różnych ustawach przepisach tak, aby samą upadłość i związane z nią negatywne skutki ograniczyć do niezbędnego minimum, a w konsekwencji zapewnić sprawny przebieg postępowania umożliwiając rozpoczęcie życia od nowa.

Pragniemy podkreślić, iż wspierając naszych klientów w postępowaniach upadłościowych analizujemy kompleksowo ich sytuację prawną jaką może wygenerować ogłoszenie upadłości, tj. m. in:

 • badamy wpływ upadłości na stan rodzinny (zawarte małżeństwa, rozwody, separacje);
 • oceniamy wpływ upadłości na stan majątkowy między małżonkami i skutki ogłoszenia upadłości dla majątku wspólnego oraz majątków osobistych każdego z małżonków;
 • oceniamy i wyjaśniamy zakres możliwości egzekwowania obowiązków alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym od syndyka;
 • sprawdzamy wpływ ogłoszenia upadłości na realne lub potencjalne spadki konsumenta;
 • analizujemy możliwości wzruszenia przez syndyka czynności prawnych konsumenta jakich dokonał w okresie roku lub półrocza przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (np. sprzedaż lub darowizna mieszkania, samochodu itp.);
 • oceniamy wpływ ogłoszenia upadłości na współdłużników, np. poręczycieli, współmałżonka będącego także kredytobiorcą;
 • analizujemy wpływ ogłoszenia upadłości na umowy, których stroną jest konsument (np. najem mieszkania, umowa zlecenia, umowa o pracę, umowa o dzieło, umowy ubezpieczenia OC, AC, umowy ubezpieczeń na życie, polisolokaty, umowy telekomunikacyjne – telefon, Internet, umowy na sprzedaż i dystrybucję prądu, umowy leasingu i inne).

Dopiero pełna analiza prawna i faktyczna pozwala nam odpowiedzialnie zarekomendować właściwy czas na rozpoczęcie postępowania upadłościowego oraz uświadomić prawne znaczenie tego faktu dla najbliższego otoczenia konsumenta.

Nasze usługi w upadłościach konsumenckich obejmują m. in.:

 • analizę sytuacji prawnej osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • weryfikację istnienia negatywnych przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • ocenę wpływu ogłoszenia upadłości na sytuację prawną małżonka upadłego i jego najbliższych (np. kwestie współodpowiedzialności, sprawy spadkowe);
 • pomoc w zebraniu kompletnej dokumentacji;
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z załącznikami;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia upadłości;
 • udział i reprezentacja w kontaktach z syndykiem, sędzią komisarzem oraz sądem w trakcie postępowania upadłościowego;
 • przygotowanie oświadczenia dla sędziego komisarza o wydaniu syndykowi majątku, dokumentów oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych, innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych i korespondencji;
 • przygotowanie wniosku do sędziego komisarza o określenie zakresu i czasu korzystania przez upadłego i osoby mu bliskie z mieszkania (domu lub lokalu) wchodzącego do masy upadłości, na możliwie jak najkorzystniejszych warunkach;
 • analizę zgłoszeń wierzytelności i przygotowanie oświadczenia upadłego co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności;
 • przygotowanie wniosku do sędziego komisarza o rozstrzygnięcie wątpliwości co do składu masy upadłości w razie objęcia przez syndyka majątku wyłączonego spod egzekucji;
 • sporządzenie wniosku do sędziego komisarza o rozstrzygnięcie jaka część wynagrodzenia (z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów) może być przejęta przez syndyka i zaliczona do masy upadłości;
 • zredagowanie wniosku o wyłączenie z masy upadłości i zastępstwo procesowe w postępowaniu w tym przedmiocie;
 • przygotowanie wniosku o przyznanie upadłemu konsumentowi zaliczki na wynajęcie mieszkania;
 • przygotowanie wniosku o wydzielenie przez sędziego komisarza kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na okres od 12 do 24 miesięcy;
 • przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłat;
 • przygotowanie wniosku o ustalenie planu spłat;
 • reprezentacja na posiedzeniu w przedmiocie umorzenia zobowiązań konsumenta lub ustalenia planu spłat;
 • sporządzenie zażalenie na postanowienie sądu oddalające wniosek o umorzenie zobowiązań w całości bez ustalenia planu spłat;
 • zaskarżenie ustalonego przez sąd planu spłat;
 • sporządzenie skargi kasacyjnej od postanowienia sądu drugiej instancji o ustaleniu planu spłaty wierzycieli wraz z zastępstwem procesowym przed Sądem Najwyższym;
 • przygotowanie odpowiedzi na skargę kasacyjną złożoną przez wierzyciela od postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz reprezentacja przed Sądem Najwyższym;
 • doradztwo prawne przy spełnianiu przez konsumenta obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w okresie wykonywania planu spłat wierzycieli;
 • wniosek o zmianę planu spłat wierzycieli i reprezentacja we właściwym postępowaniu;
 • reprezentację w sprawie o uchylenie planu spłaty wierzycieli;
 • doradztwo prawne po prawomocnym rozpoznaniu przez sąd sprawy w przedmiocie umorzenia zobowiązań konsumenta lub ustalenia planu spłat;
 • reprezentacja w sprawie o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości;
 • zapobieganie wszczynania przez wierzycieli postępowań egzekucyjnych w czasie wykonywania planu spłat wierzycieli oraz po umorzeniu zobowiązań;
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych przez wierzycieli w okresie wykonywania planu spłat lub po umorzeniu zobowiązań.
 
Call Now Button