Dla dłużnika

Zatory płatnicze, zajęcia egzekucyjne, wypowiedzenie finansowania przez bank, postępowania zabezpieczające prowadzone przez Urzędy Skarbowe, upadłość kontrahentów – te i inne przyczyny powodują, iż wielu przedsiębiorców oraz znaczna część spółek boryka się z problemami własnej niewypłacalności.

Jako doradcy restrukturyzacyjni wspieramy naszych Klientów jako dłużników w postępowaniach o ogłoszenie upadłości oraz we właściwym postępowaniu upadłościowym. Wspieramy także wierzycieli w dochodzeniu swoich praw w postępowaniu upadłościowym. Jako pełnomocnicy wierzycieli reprezentujemy naszych Klientów w posiedzeniach rady wierzycieli czy w kontaktach Sędzią komisarzem, sądem i syndykiem.

Nasze usługi dla dłużnika w postępowaniach przedsiębiorców i spółek obejmują w szczególności:

 1. Na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości:
 • ocenę czy zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości wraz z analizą ryzyka odpowiedzialności członków zarządu m. in. na podstawie art. 299 ksh czy art. 116 op,Przenieś do kosza
 • pomoc i doradztwo w przygotowaniu dokumentacji do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • analizę zabezpieczeń osobistych i rzeczowych dokonanych na majątku dłużnika w kontekście ogłoszenia upadłości,
 • analizę i ocena czynności prawnych dokonanych przez przedsiębiorcę przed ogłoszeniem upadłości pod kątem możliwości ich zaskarżenia przez syndyka po ogłoszeniu upadłości,
 • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na sytuację prawną innych podmiotów odpowiadających za długi, w szczególności współdłużników, poręczycieli, osoby odpowiadające rzeczowo za zobowiązania dłużnika,
 • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na sytuację prawną podmiotów powiązanych np. spółek i podmiotów zależnych od dłużnika,
 • ocenę wpływu ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe, egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przeciwko dłużnikowi,
 • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na stosunki obligacyjne wiążące dłużnika z innymi podmiotami,
 • przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikami.

2. Na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości:

 • zastępstwo procesowe na posiedzeniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • reprezentację w kontaktach z tymczasowym nadzorcą sądowym oraz wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji mającej na celu przygotowanie sprawozdania TNS obejmującego m. in. informacje na temat stanu finansowego dłużnika, rodzaju i wartości jego majątku oraz przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego,
 • analizę i wsparcie w wykonywaniu przez dłużnika czynności zwykłego zarządu,
 • pomoc prawną w przygotowywaniu wniosków o uprzednie lub następcze wyrażenie zgody na wykonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
 • sporządzenie wniosku o zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi lub uchylenie zajęć dokonanych przez komornika,
 • złożenie wniosków o zastosowanie przez sąd innych sposobów zabezpieczenia,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu zażaleniowym.

3. w toku właściwego postępowania upadłościowego:

 • zastępstwo przedstawiciela upadłego w kontaktach z sędzią komisarzem, sądem, syndykiem,
 • przygotowanie oświadczenia przedstawiciela upadłego dla sędziego komisarza o wydaniu syndykowi majątku, dokumentów oraz rozliczeń, w szczególności ksiąg rachunkowych, innych ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych i korespondencji,
 • wsparcie prawne przedstawiciela upadłego w udzielaniu informacji i wyjaśnień syndykowi dotyczących majątku dłużnika,
 • analizę zgłoszeń wierzytelności i przygotowanie dla przedstawiciela upadłego projektu oświadczenia co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności,
 • sporządzanie sprzeciwów dla przedstawiciela upadłego co do uznania wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności oraz reprezentacja we właściwym postępowaniu,
 • reprezentację w postępowaniach o wyłączenie z masy upadłości,
 • przygotowanie i złożenie zarzutów na opis i oszacowanie złożone do akt postępowania przez syndyka,
 • weryfikacja poprawności złożonego przez syndyka spisu inwentarza oraz wycen majątku wchodzącego w skład masy upadłości,
 • wsparcie przedstawiciela upadłego w toku likwidacji masy upadłości przez syndyka,
 • sporządzanie wniosków do sędziego komisarza w celu podjęcia czynności nadzorczych nad działaniami syndyka,
 • składanie zarzutów do planu podziału oraz innych środków zaskarżenia w toku postępowania upadłościowego.

Dla wierzycieli

Wierzyciele realizując swoje uprawnienia przeciwko dłużnikowi w ramach zwykłych czynności windykacyjnych, w tym w ramach tradycyjnych postępowań egzekucyjnych napotykają często na liczne problemy utrudniające, a czasem wręcz uniemożliwiające przeprowadzenie skutecznej egzekucji i odzyskanie swoich środków.

Często zdarza się, iż dłużnik choć nie kwestionuje istnienia wierzytelności, to jednak unika jej spłaty. W trakcie postępowań egzekucyjnych dość częstą praktyką jest przedłużanie przez dłużników postępowań do kilku, a w skrajnych wypadkach do kilkunastu lat! Normą jest naprzemienne odwoływanie zarządu podczas postępowania egzekucyjnego, składanie wniosków o ustanowienie kuratora i ponowne powoływanie zarządu, składanie przez dłużnika skarg na każdą czynność komornika, wytaczanie mniej lub bardziej uzasadnionych powództw przeciwegzekucyjnych lub powodowanie przez dłużnika składanie powództw przez osoby trzecie o wyłączenie mienia spod egzekucji. Dłużnicy ratując swoją sytuację składają wnioski o wyłączenie komornika czy wyłączenie sędziego. Zaskarżenie przez dłużnika przybicia udzielonego przez sąd wydłuża postępowanie egzekucyjne o kilka lub kilkanaście miesięcy. Kolejny niemal rok wierzyciel może stracić po zaskarżeniu przez dłużnika postanowienia o przysądzeniu.

Wyżej opisane problemy mogą być z powodzeniem pokonane w przypadku złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika i zlecenie poprowadzenia całej sprawy o ogłoszenie upadłości wykwalifikowanemu doradcy restrukturyzacyjnemu.

Po ogłoszeniu upadłości, wierzyciele w ramach rady wierzycieli korzystając ze swoich uprawnień mogą podjąć wiążącą sąd uchwałę, na podstawie której zobowiążą sąd do powierzenia prowadzenia postępowania upadłościowego sprawnemu, zaufanemu syndykowi.

W ramach działań podejmowanych w naszej kancelarii zapewniamy wierzycielom pełne wsparcie prawne począwszy od wstępnej analizy sprawy aż po uzyskanie środków w ramach realizacji przez syndyka planu podziału.

Mając na uwadze powyższe, nasze usługi dla wierzycieli obejmują:

 • reprezentację w postępowaniu upadłościowym i zastępstwo procesowe przed sędzią komisarzem, sądem upadłościowym oraz syndykiem,
 • analizę stanu faktycznego i prawnego wierzytelności i jej zgłoszenie sędziemu komisarzowi,
 • analizę dopuszczalności złożenia oświadczenia o potrąceniu w toku postępowania upadłościowego,
 • obronę w procesie wytoczonym przez syndyka po odmowie uznania oświadczenia o potrąceniu zawartego w zgłoszeniu wierzytelności,
 • analizę wpływu ogłoszenia upadłości na umowy jakie wiążą wierzyciela z upadłym i składanie stosownych wniosków do syndyka lub sędziego komisarza mających na celu możliwie najpełniejszą ochronę interesu wierzycieli,
Call Now Button