Kontrahent w złej wierze złożył wniosek o ogłoszenie upadłości? Kwestionujesz wierzytelność drugiej strony? Uważasz że twoja firma jest nadal wypłacalna, a co najwyżej ma tylko przejściowe trudności w płatnościach?

Zapewniamy kompleksową ochronę przed „wymuszaniem” płatności poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze lub przez podmiot posiadający wierzytelność sporną (wierzyciela spornego). Nasze usługi obejmują m. in.:

  • doradztwo prawne wraz z reprezentacją przed sądem upadłościowym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, tj. obrona klienta przed ogłoszeniem upadłości,
  • dowodzenie w sądzie upadłościowym sporności wierzytelności wnioskodawcy, nieistnienia wierzytelności, złej wiary wierzyciela,
  • dążenie do zmiany zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego,
  • reprezentacja i doradztwo klientom przed wierzycielami finansującymi działalność po obwieszczeniu postanowienia o ustanowieniu TNS (tymczasowego nadzorcy sądowego) w celu utrzymania finansowania,
  • analiza wpływu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zabezpieczeniu majątku dłużnika na bieżącą działalność operacyjną klienta oraz jego relacje z kontrahentami i urzędami,
  • pomoc prawna oraz reprezentacja w kontaktach z TNS oraz wsparcie w wykonywaniu bieżącej działalności operacyjnej w granicach zwykłego zarządu,
  • przygotowanie wniosków do TNS o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd,
  • dążenie do racjonalizowania zarządzeń TNS, który ogranicza zarząd własny dłużnika do czynności nie przekraczających określonej kwoty,
  • doradztwo prawne w ustalaniu treści komunikatów giełdowych w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i innymi zdarzeniami w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym m. in. o otwarcie postępowanie układowego lub otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.
Call Now Button