Dynamika oraz różnorodność procesów gospodarczych skutkuje powstaniem niezwykle skomplikowanych oraz niepowtarzalnych stanów faktycznych. Wierzyciele oraz dłużnicy dysponują licznymi narzędziami pozwalającymi na rozwiązanie problemów powstałych na tle stanu niewypłacalności albo zagrożeniem utraty zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Każdy tego rodzaju przypadek wymaga indywidualnego traktowania oraz rzetelnej analizy uwzględniającej specyfikę danego przedsiębiorcy – nie każdy przypadek będzie jednak wymagał zgłoszenia wniosku upadłościowego albo wdrażania procedury zmierzającej do zawarcia układu z wierzycielami.

Praktyka pokazuje, że występują przypadki, w których możliwe jest uratowanie przedsiębiorstwa bez inicjowania procedury sądowej. Osiągnięcie zamierzonych rezultatów – zarówno po stronie dłużników, jak również wierzycieli – będzie możliwe po umiejętnym przeprowadzeniu negocjacji w sprawie.

W takich przypadkach kancelaria wspiera dłużków poprzez:

 • ocenę struktury zadłużenia w kontekście zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zaciągniętych zobowiązań;
 • sporządzanie propozycji restrukturyzacji zadłużenia;
 • prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi;
 • analizę możliwości ustanowienia zabezpieczeń na majątku dłużnika albo osób trzecich;
 • udział w rozmowach ukierunkowanych na zmianę warunków zadłużenia;
 • formułowanie projektów porozumień (sądowych, pozasądowych) ze szczególnym uwzględnieniem tzw. klauzuli standstill;
 • aktywne poszukiwanie potencjalnych inwestorów potencjalnie zainteresowanych wsparcie finansowym dłużnika w różnych formach.

Wierzycielom w podobnej sytuacji oferujemy:

 • wsparcie w zakresie wyboru optymalnego sposobu odzyskania należności;
 • analizę zaistnienia przesłanek pozwalających na ogłoszenie upadłości albo otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem interesu klienta;
 • porównanie zakresu zaspokojenia na warunkach proponowanych przez dłużnika oraz – hipotetycznie – w postępowaniu upadłościowym bądź restrukturyzacyjnym;
 • ocenę możliwości wykonania proponowanej ugody (albo innej wersji porozumienia);
 • wsparcie w postępowaniach sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi;
 • weryfikację potencjalnych inwestorów występujących po stronie dłużnika;
 • analizę skuteczności zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika albo osób trzecich, zwłaszcza w kontekście ryzyk związanych z upadłością albo restrukturyzacją.
Copyright © 2020 WMKN
Polityka prywatności
DANE ADRESOWE
Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa​
sekretariat@wmkn.pl
tel.: (+48) 22 375 73 80, (+48) 22 375 73 81​
fax: (+48) 22 375 73 82​
DANE REJESTROWE
KRS 0000435733
NIP 701 035 58 89
REGON 146335523
Nr rachunku bankowego
mBank 47 1140 2017 0000 4602 1296 0651